Το πρόγραμμα

?? ???????????? ??? ???????????? «????????? ??? ??????????? ??????? 29 - 64 ???? ?? ??????? ??????- Voucher" ?????????????? ?????. ???? ????????? ????????? ?? ?????? ???? ?? ???????????? ?? ???????????? ??????? ?? ???????????? ?? ???????? ???? ???? ?????????? ????? ??? ?? ??? ??????????? ??? ????? ???. ????????? ???????, ???????????? ??? 2.000 ?????? ???????? ??? ??????????. ? ????????? ??? ?????????????? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ?????? ??? ?? ????????? ???? ??? ????????? ???, ?? ???????????????? ???? ??? ??? ?????? ?????????? http://www.voucher.gov.gr.

To ????????? "????????? ??? ??????????? ??????? 29 - 64 ???? ?? ??????? ?????? - Voucher", ??????????? ???? ??? ????????? ???????????? ??????? ??? ??????????? ??? ??????? ???? ????? ????????. ???? ??????????? ??????? ?????????? ?? ??????? ??????? 29 ??? 64 ???? ?? ?????????? ????????? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ????? ??? ???????? ?? ??? ??????????????? ????? ???? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ???? ?? ??????????? ???????? ?????????? ?????????????. ???????????? ? ?????????? ???????????? ??? ???? ?????????????? ???? ?????????, ?? ????????? ?? ??? ????????????? ?????????? ??? ??? ????????? ????????? ???? ??? ??? ????????? ????????? ???????, ????? ??? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????????????? ???? ?????? ??? ?????????? ????????? ???? ??? ???????? ?????????? ???? ?? ????????? ????????????. ?? ????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? ??? ????????? ???? ????? ???????? ??? 23.000 ???????? ??? 29 ??? 64 ???? ??????????? ????????????? ????????.

?????????????, ?? ????????? "????????? ??? ??????????? ??????? 29 - 64 ???? ?? ??????? ?????? - Voucher", ???????????? ??? ????????? ???????:

 • ???????????? ????????? ????????? 120 ???? ?? ???????? ???????????? ??????????? ?? ??? ?????????? ?????? ??? ??? ?????????????? ?????.
 • ????????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????? ?????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????
 • ???????????? ???????? ?????? ??????????? (500) ????, ?????? ???????? (4) ??????? ?????, ?? ????????? ???????????? ??? ????????? ?????, ?? ?????? ??????? ?? ??????? ??????, ???? ? ?????????, ?? ???????, ? ????????? ?????? ??? ? ?????????? ??????????? ??? ???????????? (???).
 • ??????????? ??? ?????????????? ????????? ??? ?? ??????????? ???? ?????????? ??????????
 • ????????? ?????????? ??????????? ???? ???????????? ??? ?? ??????????????? ??? ???????? ???? ??????
 • ???????? ??? ????????????????? ??????

???????? ????????? ??? ??? ????????? ????????? ??? ????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??? ?????, ???????????? ????????? ????????? ??????????? ?? ??????????????? ?????? ?? ??? ??????????? ???????????? ??????????? ??? ??? ???????? ?????????.

Παροχές προγράμματος

Το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής - Voucher", προσφέρει σε όσους ανέργους ενταχθούν και συμμετέχουν σε αυτό σημαντικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€ για το σύνολο των ωρών της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης
 • Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης .
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος
 • Αυξημένες προοπτικές απασχόλησης στις εταιρείες πρακτικής άσκησης με την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία επιτυχημένης ένταξης στην αγορά εργασίας και μια καινοτόμο προσπάθεια σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης στον σύγχρονο επαγγελματικό στίβο.

Ενημερωθείτε άμεσα και ενταχθείτε στο πρόγραμμα μέσω του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την εγγυημένη επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων.

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής - Voucher",  απευθύνεται στο σύνολο του άνεργου πληθυσμού της χώρας με μοναδικό κριτήριο την ηλικία, καθώς δικαίωμα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν μόνο άνεργοι με κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας από 29 έως 64 ετών, ανεξαρτήτωνς προσόντων και δεξιοτήτων. Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι πανελλαδικώς.

Οι προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Για τους Αποφοίτους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι άνεργοι θα πρέπει:

 • Να είναι απόφοιτοι Δημοτικού (εώς το 1980) ή Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών.
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1952 έως και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Να μην είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

Για τους Απόφοιτους Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι άνεργοι θα πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι Απολυτυρίου Ι.Ε.Κ. / Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1952 έως 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Να μην είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Επομένως το πρόγραμμα, απευθύνεται σε όλους τους ανέργους, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ανεξαρτήτων τίλων σπουδών και ειδίκευσης, προάγοντας έτσι την ισότητα ευκαιριών για όλους.

Ο μοναδικός περιορισμός για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι άνεργοι να μην φοιτούν ως σπουδαστές, μαθητές ή φοιτητές και να μην έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης τους.

 

Διαδικασία Αίτησης και Συμμετοχής

Όσοι άνεργοι και άνεργες από 29 έως 64 ετών ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στο πρόγραμμα με τίτλο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής - Voucher"  θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη απλή διαδικασία:

 • Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας  του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας θα πρέπει να προβούν άμεσα στην έκδοση της καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 • Θα πρέπει να επιλέξουν έναν ή το πολύ δύο από τους Κλάδους Αιχμής  του προηγούμενου πίνακα, ανάλογα με την εμπειρία, τις επιθυμίες και τους στόχους τους. Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ παρέχει την δυνατότητα καθοδήγησης και υποστήριξης στην επιλογή του Κλάδου ή των Κλάδων υποβολής της αίτησης, εφόσον ζητηθεί από τους υποψήφιους ανέργους.

 • Θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.voucher.gov.gr. Η αίτηση περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και στοιχεία του βιογραφικού τους. Η αίτηση υπέχει τη θέση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελουμένων του ΟΑΕΔ από το οποίο θα αντληθούν οι άνεργοι που τελικά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει ο ΟΑΕΔ (π.χ. βαθμός πτυχίου, έτος απόκτησης πτυχίου, ετήσιο φορολογικό εισόδημα κ.λπ.).; Είναι απαραίτητο, κατά τη διαδικασία της αίτησης, να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος  Κωδικός Α ριθμός Υ ποβολής Α ίτησης Σ υμμετοχής στο Μητρώο που αντιστοιχεί σε κάθε μια υποβληθείσα αίτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για όσους άνεργους το επιθυμούν.
 • Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των ανέργων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.voucher.gov.gr). Στον πίνακα των επιλεγμένων ανέργων δεν θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των επιτυχόντων αλλά ο Κωδικός τους (Κ.Α.Υ.Α.Σ.). Στην συνέχεια θα ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher) από τον ΟΑΕΔ προσερχόμενοι στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης πρακτικής άσκησης και την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισής τους. 

Για την επίσημη ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου απαιτείται η σύναψη τριμερούς σύμβασης ανάμεσα στον άνεργο, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και την εταιρεία πρακτικής άσκησης που θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο άνεργο για τους 5 περίπου μήνες.

*Προσοχή: Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29- 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher" μπορούν να υποβληθούν στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

Καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτηση τους προς αποφυγή προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά

 

Κλάδοι Αιχμής

Με βάση το πρόγραμμα "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής - Voucher", της οικονομίας ορίζονται οι κλάδοι εκείνοι που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και αντοχής στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Σε κάθε Κλάδο Αιχμής υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες θα πρέπει να επιλέγουν από τους ανέργους, ώστε να συνάδουν τόσο με το αντικείμενο της θεωρητικής τους κατάρτισης όσο και με την θέση πρακτικής άσκησης που θα αναλάβουν.

Κατά την διαδικασία της υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα, "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 - 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής- Voucher", ο κάθε υποψήφιος άνεργος έχει την δυνατότητα να επιλέξει έως δύο (2) από τους Κλάδους Αιχμής του παραπάνω πίνακα, ανεξαρτήτως της προηγούμενης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας του. Σε αυτό το στάδιο, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ μπορεί να παρέχει στους υποψήφιους χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με τον πλέον κατάλληλο Κλάδο Αιχμής για κάθε έναν υποψήφιο ξεχωριστά με βάση τις επιθυμίες και το εργασιακό του προφίλ. Αναλυτικότερα, μπορείτε πατώντας εδώ να δείτε τους Κλάδοι Αιχμής και τις αντίστοιχες ειδικότητες.

 michael kors handtasche

voucheras
epixeirimatias

             espa.2014.2020