Το πρόγραμμα

T? ??? ????????? "??????? ??????? ??? ????? ??????? ??? 18 ??? 24 ???? ?? ????????? ???????????? ??? ???????? ?????????? ?????????- Voucher", ??????????? ???? ??? ????????? ???????????? ??????? ??? ???? ???? ????? ????????. ???? ??????????? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ?????????? ????????? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ????? ??? ???????? ?? ??? ??????????????? ????? ???? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ???? ?? ??????????? ???????? ?????????? ?????????????. ?? ????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? ??? ????????? ???? ????? ???????? ??? 12.000 ???????? ????? ??? ???? ??? 18 ??? 24 ???? ??????????? ????????????? ????????. 

?????????????, ?? ????????? "??????? ??????? ??? ????? ??????? ??? 18 ??? 24 ???? ?? ????????? ???????????? ??? ???????? ?????????? ????????? - Voucher", ???????????? ??? ????????? ???????:  

 • ???????????? ????????? ????????? 80 - 120 ???? (??????? ?? ?? ???????????? ??????? ??? ??????? ????) ?? ???????? ???????????? ??????????? ?? ??? ?????????? ?????? ??? ??? ?????????????? ?????.
 • ????????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????? ?????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????
 • ???????????? ???????? ?????? 380 -420 ????, ?????? ????? (5) ??????? ?????, ?? ?????????????? ???????????? ??? ????????? ????? ???? ??? ??????.
 • ???????? ???? ??????? ?? ??? ????????? ??? ????????? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ??? ????? ???????????? ???? ?????? ??????????? ? ???????? ??????
 • ???????? ??? ????????????????? ??????

 

Παροχές προγράμματος

Το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher" προσφέρει σε όσους ανέργους ενταχθούν και συμμετέχουν σε αυτό σημαντικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει:

 • Επίδομα κατάρτισης 6€ ανά ώρα κατάρτισης, συνολικά δηλαδή 480€ για τους απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ και 720€ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
 • Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης 1.930€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ και 1.520€ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας,  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ).
 • Ασφάλιση και Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης
 • Στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας, θα καλύπτονται οι εργοδοτικές εισφορές της επιχείρησης για ένα ολόκληρο έτος.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία επιτυχημένης ένταξης στην αγορά εργασίας και μια καινοτόμο προσπάθεια σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης στον σύγχρονο επαγγελματικό στίβο.

Ενημερωθείτε άμεσα και ενταχθείτε στο πρόγραμμα μέσω του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την εγγυημένη επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα "Επιταγή Eισόδου για Nέους Hλικίας από 18 έως 24 Eτών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher" , απευθύνεται στο σύνολο του άνεργου πληθυσμού της χώρας με μοναδικό κριτήριο την ηλικία, καθώς δικαίωμα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι άνεργοι νέοι και νέες από 18 έως 14 ετών.

Με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Άνεργους νέους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι και 24 ετών, δηλαδή γεννημένους από 01/01/1990 μέχρι και 31/12/1996. Οι ωφελούμενοι αυτής της κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 3.000 άνεργοι νέοι κι νέες πανελλαδικώς.
 • Άνεργους νέους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαιδευσης (ΙΕΚ) μέχρι και 24 ετών δηλαδή γεννημένους από 01/01/1990 μέχρι και 31/12/1996. Οι ωφελούμενοι αυτής της κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 9.000 άνεργοι νέοι και νεές σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επομένως, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους νέους άνεργους, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών και ειδίκευσης προάγονατς έτσι την ισότητα ευκαιριών για όλους.

Ο μοναδικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι υποψήφιοι άνεργοι να μην φοιτούν ως σποδαστές, μαθητές ή φοιτητές σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Διαδικασία Αίτησης και Συμμετοχής

Όσοι νέοι και νέες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στο πρόγραμμα με τίτλο "Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher" θα πρέπει να ακολουθήσουν την ακόλουθη απλή διαδικασία:

 • Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας θα πρέπει να προβούν άμεσα στην έκδοση της καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Θα πρέπει να έχουν επισκεφθεί τον ΟΑΕΔ στον οποίο υπάγονται και να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου 4μηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Voucher (δηλαδή από 20/05/2014 - 20/09/2014). Αν οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει τα παραπάνω έντυπα πριν το τελευταίο 4μηνο και δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει απλά να επισκεφθούν εκ νέου τον ΟΑΕΔ και να επικαιροποιήσουν το Ατομικό Σχάδιο Δράσης τους πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους. Προσοχή: Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.voucher.gov.gr.  Η αίτηση περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και στοιχεία του βιογραφικού τους. Η αίτηση υπέχει τη θέση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελουμένων του ΟΑΕΔ από το οποίο θα αντληθούν οι άνεργοι που τελικά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει ο ΟΑΕΔ (π.χ. βαθμός πτυχίου, έτος απόκτησης πτυχίου, ετήσιο φορολογικό εισόδημα κ.λπ.).  Είναι απαραίτητο, κατά τη διαδικασία της αίτησης, να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο Μητρώο που αντιστοιχεί σε κάθε μια υποβληθείσα αίτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεωνγια όσους άνεργους το επιθυμούν.
 • Οι άνεργοι που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με βάση το προσωπικό αριθμό εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Ωφελούμενων. Στην συνέχεια θα λάβουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher) από τον ΟΑΕΔ και θα την υποβάλλουν στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ για την έναρξη της κατάρτισής τους και της πρακτικής τους άσκησης. 

Για την επίσημη ενεργοποίηση της επιταγής εισόδου απαιτείται η σύναψη τριμερούς σύμβασης ανάμεσα στον άνεργο, το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και την εταιρεία πρακτικής άσκησης που θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο άνεργο.

Συχνές Ερωτήσεις

 

 canada goose sale

             espa full logos final